Podmienky nákupu

Zásady ochrany osobných údajov
Informácie o nákupe
Zásady ochrany osobných údajov
1. PRAVIDLÁ


Posledná aktualizácia: 18.10.2022

 

Informácie obsiahnuté v týchto zásadách majú všeobecný charakter. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov zhromaždených počas zberu údajov sú k dispozícii v informačnej doložke na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Týka sa to najmä účelov a právneho základu spracovania osobných údajov, doby ich uchovávania a príjemcov, ktorým sa údaje prenášajú.

Všetky slová, pojmy a skratky s veľkým začiatočným písmenom (napr. predávajúci, webový obchod, elektronická služba), ktoré sa vyskytujú na tejto stránke, majú význam uvedený v pravidlách webového obchodu, ktoré sú k dispozícii na webovom obchode vitamin360.com.

V prípade akýchkoľvek pochybností alebo nesúladu medzi zásadami a individuálnym súhlasom správca údajov vždy určí rozsah činností na základe dobrovoľného súhlasu alebo zákona. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito Zásadami a informačnými doložkami, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ pri zhromažďovaní osobných údajov (zvyčajne formuláre internetového obchodu a informácie, ktoré majú zákazníci dodržiavať, ako je uvedené vo vyššie uvedených informačných doložkách), majú prednosť ustanovenia informačnej doložky.

2. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca zhromaždených osobných údajov:


Vitamin360 a.s.
(sídlo spoločnosti: Priemyselná 6734 Dunajská Streda 929 01, Slovensko)
IČO: 44 189 923,
DIČ: SK 2022616068;
e-mailová adresa: info@vitamin360.com;
telefónne číslo: +421 917 526 010;

 • prostredníctvom webového obchodu (vrátane používania súborov cookies alebo podobných technológií) alebo iných komunikačných kanálov so zákazníkom,
 • prostredníctvom aktivít zákazníka na internete.


Na základe Vášho ďalšieho súhlasu udeleného prostredníctvom súborov cookie-s alebo iných podobných technológií môžu Vaše údaje spracúvať aj naši obchodní partneri uvedení v časti 15) nižšie.

3. STAROSTLIVOSŤ O ÚDAJE

Osobné údaje zákazníka sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (EÚ.L Zbierka zákonov č. 119, bod 1) (ďalej aj: "GDPR") a ďalšími aktuálne platnými predpismi a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov , t. j. po celú dobu spracúvania údajov, právnymi ustanoveniami o ochrane osobných údajov. Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len: "osobné údaje"). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo.

 

Správca údajov venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromažďuje boli:

 • spracované zákonne, spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu,
 • zhromaždené len na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely a nespracovali sa spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný,
 • uchovávali sa vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • spracované takým spôsobom, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to použitím vhodných technických alebo organizačných opatrení.

 

Tak, ako sme si už v úvode vysvetľovali, správca údajov s cieľom chrániť súkromie používateľov chráni nielen používateľov, ktorí navštívia webovú stránku, ale aj osoby, ktoré poskytli svoje osobné údaje správcovi údajov prostredníctvom iných komunikačných kanálov, t.j:

 • na webovej stránke https://www.facebook.com alebo na akejkoľvek inej webovej stránke (vrátane subdomén, medzinárodných verzií, widgetov a mobilných verzií) nesúcej značku Facebook alebo pridruženú značku, ktorej princíp fungovania je sprístupnený najmä na adrese https://www.facebook.com/legal/terms, poskytovanej spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited (ďalej aj ako "služba Facebook"), vrátane funkcie Facebook Leading Ads, ktorá vykonáva priamy marketing vlastných produktov alebo služieb Prevádzkovateľa. Pravidlá ochrany a používania osobných údajov v súvislosti so službou Facebook sú k dispozícii okrem iného na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Správca nemá kontrolu nad právnym obsahom webovej stránky Facebook ani nad osobnými údajmi, ktoré sa na nej spracúvajú.
 • Správca údajov webovej lokality Facebook nekontroluje obsah webovej lokality, vrátane zásad ochrany osobných údajov správcu údajov webovej lokality Facebook.
4. ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV

Účel a rozsah údajov spracúvaných Správcom vyplýva vždy zo súhlasu Zákazníka alebo zo zákona a je bližšie špecifikovaný v dôsledku úkonov vykonaných Zákazníkom v Internetovom obchode alebo v iných komunikačných kanáloch so Zákazníkom. Napríklad: Osobné údaje Zákazníka môžu byť spracované za účelom poskytnutia, prezentácie alebo poskytnutia špecializovaných ponúk a akcií, čo najviac prispôsobených jeho preferenciám(ktoré môžu mať na neho významný vplyv), len ak Zákazník udelil súhlas (nie sú dostupné osobám, ktoré takýto súhlas neudelili);

Možné účely spracovania osobných údajov zákazníka Správcom sú najmä:

a) uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy o poskytovaní služieb (Konto), alebo vykonanie úkonov na žiadosť budúceho zákazníka pred jej uzatvorením (Vaše údaje spracúvame na účely vedenia Konta, aby ste si mohli využívať výhody, ktoré ponúkame, napríklad zadávanie objednávok bez nutnosti vypĺňať zakaždým formuláre, prístup k histórii Vašich nákupov, správa Vašich súhlasov v službe atď. a umožnenie využívania ďalších služieb dostupných na našej webovej stránke);

b) uzavretie a realizácia kúpnej alebo rezervačnej zmluvy, prípadne vykonanie úkonov na žiadosť budúceho zákazníka pred jej uzavretím (Vaše osobné údaje sú potrebné na realizáciu Vašej objednávky a plnenie zmluvy - najmä potvrdenie jej podania a rezervácie alebo zaslanie vybraného produktu vVám, ako aj v prípade potreby Vás v tejto veci kontaktovať);

c) prijímanie a vybavovanie reklamácií;

d) uskutočnenie súťaže, najmä výber víťazov súťaže a odovzdanie cien;

e) prezentovanie reklám, ponúk alebo akcií (zliav) týkajúcich sa produktov alebo služieb Správcu a jeho partnerov (aktuálny zoznam je k dispozícii v Internetovom obchode) určených pre všetkých príjemcov, najmä na účely realizácie zmluvy o poskytovaní Newslettera;

f) uplatnenie nárokov a obranu proti nárokom, vrátane tretích strán - ak využívate väčšinu funkcií Internetového obchodu a Aplikácie;

g) plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, napr. daňových a účtovných predpisov, najmä v prípade odplatných zmlúv;

h) vedenie korešpondencie s klientmi vrátane poskytovania odpovedí na správy klientov.

 

V prípade plnoletého klienta môžu byť s jeho dodatočným súhlasom spracúvané osobné údaje aj za účelom prezentácie, vytvárania, udeľovania a realizácie špecializovaných reklám, ponúk alebo akcií (zliav) na produkty alebo služby klienta a jeho partnerov, čo najviac prispôsobených jeho preferenciám (profilovanie), a to v dôsledku automatizovaného rozhodovania, ktoré môže vyvolať právne účinky alebo mať na neho podstatný vplyv, napríklad prostredníctvom krátkodobej zľavy na konkrétny produkt, ktorý bol v našom obchode len nedávno preskúmaný ( táto možnosť nie je dostupná pre osoby, ktoré nie sú plnoleté alebo ktoré sú plnoleté, ale nedali na to súhlas).

5. ROZSAH INFORMÁCIÍ

Správca môže spracúvať najmä tieto osobné údaje zákazníka:

 a) prostredníctvom Internetového obchodu alebo Aplikácie:

 • Osobné údaje poskytnuté vo formulári pri registrácii Účtu, zadávaní objednávok alebo uskutočnení Rezervácie v Internetovom obchode (najmä: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa [ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, štát) ], adresa bydliska/podnikania/sídla [ak sa líši od adresy doručenia], číslo bankového účtu a v prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, navyše názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo [DIČ]) a ďalšie údaje získané pri používaní Internetového obchodu;
 • Osobné údaje poskytnuté na účely používania newsletter-u, poskytnuté pri použití kontaktného formulára alebo poskytnuté pri podávaní sťažnosti;
 • Osobné údaje poskytnuté na účely účasti v súťažiach;
 • iné údaje, najmä získané na základe aktivity zákazníka na internete, ktoré patria spoločnosti Vitamin360 a.s., vrátane údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu, aplikácie alebo iných komunikačných kanálov so zákazníkom s použitím súborov cookie a podobných technológií,

 

b) Používateľ doplní údaje uvedené vo formulári Facebook Lead Ads a poskytne Správcovi osobné údaje uvedené vo formulári, ktoré môžu obsahovať najmä: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo;

 

c) Doplnenie údajov obsiahnutých v aplikačných formulároch umožňujúcich Správcovi realizovať reklamné kampane/súťaže na Webovej stránke Facebook, Používateľ poskytne Správcovi osobné údaje uvedené vo formulári, ktorými sú najmä: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

6. POSKYTOVANIE ÚDAJOV

Poskytnutie osobných údajov zákazníkom v internetovom obchode je dobrovoľné,no je však nevyhnutné na využívanie niektorých funkcií nášho obchodu, napríklad na zadanie a vybavenie objednávky zákazníkom (uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy), registráciu účtu alebo uskutočnenie rezervácie (uzavretie a plnenie zmluvy o poskytovaní služieb), prihlásenie sa na odber noviniek alebo používanie našich formulárov.

 

Rozsah údajov potrebných na uzatvorenie príslušnej zmluvy je vždy uvedený v Internetovom obchode, (údaje, ktorých použitie je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy/využitie určitej funkcionality, označujeme v rámci iných komunikačných kanálov so Zákazníkom alebo v Pravidlách. Dôsledkom neposkytnutia osobných údajov môže byť nemožnosť efektívne vykonávať vyššie uvedené činnosti.

7. PRÁVNY ZÁKLAD

Základom spracovania osobných údajov zákazníka je predovšetkým potreba plnenia zmluvy, ktorej je zákazník zmluvnou stranou, alebo potreba vykonať úkony na jeho žiadosť pred jej uzavretím (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). To sa týka najmä Osobných údajov poskytnutých vo forme pri registrácii Účtu, zadávaní Objednávok a uzatváraní Kúpnej zmluvy ,alebo pri Rezervácii v Internetovom obchode. ako aj pri prihlásení sa na odber noviniek. Aj v prípade Osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti s reklamáciou Zákazníka, je právnym základom ich spracovania nevyhnutnosť plnenia/obsluhy zmluvy o predaji reklamovaného tovaru.

V prípade operácií spracovania údajov na vyššie uvedené marketingové účely, s výnimkou tých, ktoré sú realizované v rámci newslettera, ktorý funguje na základe predpisov, je základom takéhoto spracovania plnenie cieľov vyplývajúcich z legitímnych záujmov, ktoré sleduje Správca alebo jeho partneri (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO) GDPR), pričom v tomto prípade sa partneri nepodieľajú na spracovaní osobných údajov Klienta. Na druhej strane rozsah, v ktorom môžu mať partneri Správcu prístup k týmto informáciám - zákonným základom takéhoto spracúvania je dobrovoľný súhlas Klienta (čl. 6 ods. 1 písm. f)RODO).

Na druhej strane prezentácia, tvorba, udeľovanie a realizácia reklám, ponúk alebo akcií (zliav), ktoré sú založené len na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, čo najviac prispôsobeného preferenciám Klienta, ktoré môžu významne ovplyvniť spotrebiteľské rozhodnutie Klienta, sú založené na dobrovoľnom súhlase Klienta (článok 6 ods. 1 písm. a) RODO)(článok 22 ods. 2 písm. C). Toto sa však vzťahuje len na vyspelých Klientov.

Na iné (ďalšie) účely môžu byť osobné údaje zákazníka spracúvané na základe:

a) dobrovoľne vyjadrených súhlasov - napríklad osôb, ktoré sa zapájajú do súťaží, osôb, ktoré používajú kontaktné formuláre (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);


b) platných právnych predpisov, keď je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Správcu, napr. keď na základe daňových predpisov alebo účtovných predpisov Správca vysporiada uzatvorené kúpne zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);


c) nevyhnutné na iné ako vyššie uvedené účely vyplývajúce z oprávnených záujmov, ktoré sleduje Správca alebo tretia strana, najmä na určenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov, trhové a štatistické analýzy (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

8. PROFILOVANIE

S cieľom prezentovať všeobecné reklamy, ponuky alebo propagačné akcie (zľavy) všetkým zákazníkom môže správca údajov skúmať preferencie zákazníka, napríklad ako často navštevuje internetový obchod, prispôsobené konkrétnemu zákazníkovi. Táto zásada umožní lepšie pochopiť očakávania zákazníka a splniť jeho potreby, ale výrazne neovplyvní jeho rozhodnutia. Keďže správca údajov používa pokročilé technológie, uvedené činnosti sa často vykonávajú automatizovane. Výsledkom je, že odoslaný obsah bude aktuálny a ľahko dostupný pre zákazníka.

V prípade plnoletých Zákazníkov sa analýza záujmov alebo preferencií používa sa aj na automatické vytváranie alebo implementáciu personalizovaných reklám, ponúk alebo propagačných akcií (zliav), ktoré môžu vyvolať alebo mať podobný právny účinok, a tým potenciálne obmedziť prístup k iným Zákazníkom (táto možnosť nie je k dispozícii pre Zákazníkov, ktorí nie sú plnoletí a nedali Prevádzkovateľovi údajov súhlas na takéto činnosti). Táto činnosť sa líši od "profilovania" vo všeobecnom zmysle, pretože je zameraná výlučne na ovplyvňovanie spotrebiteľských rozhodnutí, napríklad na predkladanie individuálnych ponúk na obmedzené časové obdobie na základe Vašich predchádzajúcich nákupov a spôsobov používania internetu. Tieto ponuky nie sú dostupné pre ostatných zákazníkov. Čím častejšie zákazníci využívajú služby správcu údajov a nakupujú jeho produkty, tým lepšie propagačné akcie a prekvapenia pre nich možno pripraviť.

Správca môže tiež spracúvať informácie o preferenciách Zákazníka, ktoré môžu mať niekedy formu osobných údajov a ktoré Zákazník dobrovoľne poskytol Správcovi prostredníctvom funkcií Aplikácie, vrátane obmedzenia prezentovaných Produktov alebo Akcie na konkrétne balenie (napr. 90 kapsúl) alebo na konkrétne kategórie (napr. Pánske/Dámske/Detské produkty).

9. PRENOS ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov spracúvaných správcom údajov sú najmä služby, ktoré zákazník využíva.

Rozsah príjemcov osobných údajov vyplýva zo súhlasu zákazníka alebo zo zákona a je spresnený v dôsledku činností, ktoré zákazník vykoná vo webovom obchode alebo v aplikácii.

Na spracúvaní osobných údajov sa môžu v obmedzenom rozsahu podieľať partneri Prevádzkovateľa, najmä tí, ktorí technicky pomáhajú pri efektívnom prevádzkovaní Internetového obchodu, resp. Aplikácie, vrátane komunikácie s našimi klientmi (napr. pomáhajú nám pri zasielaní e-mailov a v prípade reklamných aktivít aj pri marketingových kampaniach), poskytovatelia hostingových služieb alebo telefonických a IT služieb, dopravcovia alebo sprostredkovatelia realizujúci objednávky, subjekty realizujúce elektronické platby alebo platby platobnou kartou v Internetovom obchode, spoločnosti zabezpečujúce servis softvéru, podporujúce Prevádzkovateľa pri marketingových kampaniach, ako aj poskytovateľ právnych a poradenských služieb.

V rámci svojich marketingových (reklamných) aktivít správca údajov využíva služby tretích strán, ktoré vo webovom obchode používajú súbory cookie. Rozsah pôsobnosti týchto subjektov je podrobne opísaný v nasledujúcich častiach tejto politiky.

10. PRENOS ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN (MIMO EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU)

Nástroje, ktoré Prevádzkovateľ používa na podporu svojich súčasných činností, ako napríklad nástroje poskytované spoločnosťou Google Osobné údaje zákazníkov, môžu byť prenesené do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä do Spojených štátov amerických, alebo do inej krajiny, v ktorej si organizácia spolupracujúca s Prevádzkovateľom ponechá prostriedky na spracovanie osobných údajov v spolupráci s Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú bezpečnosť osobných údajov uplatňovaním štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých Európskou komisiou a zmlúv o prenose údajov, ktoré spĺňajú požiadavky GDPR.

V prípade údajov prenášaných z Európy do USA môžu niektoré organizácie so sídlom v USA poskytovať primeranú úroveň ochrany údajov podľa štítu na ochranu súkromia (viac informácií nájdete na stránke https://www.privacyshield.gov/).

Zákazník má právo získať kópiu osobných údajov prenesených do tretej krajiny, o ktorú môže požiadať tak, že nás kontaktuje.

11. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Každý zákazník má právo na:

 

 • Podanie sťažnosti príslušnému orgánu;

 • Vyžiadanie informácie o rozsahu osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom;

 • Získanie informácie o osobných údajoch spracúvaných prevádzkovateľom; právo na požadovanie získať informácie o osobných údajoch spracúvaných prevádzkovateľom; právo na požadovanie získať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú; právo na požadovanie získať informácie o osobných údajoch spracúvaných prevádzkovateľom; právo na požadovanie svojich osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom inému prevádzkovateľovi, napríklad za predpokladu, že sa tieto údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami a spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve;

 • prístup k svojim osobným údajom (vrátane napríklad informačného oznámenia o spracovaní vašich osobných údajov) a v tejto súvislosti požadovanie o kópiu svojich údajov;

 • požadovanie o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvaných údajov (napríklad ak sú osobné údaje nesprávne), požadovanie o vymazanie spracúvaných osobných údajov (napr. v prípade nezákonného spracúvania);

 • odvoľane súhlasu udelenej Správcovi kedykoľvek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie, ktoré prevádzkovateľ vykonal na základe súhlasu pred jeho odvolaním;

 • namietnutie proti spracúvaniu na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, najmä proti spracúvaniu na marketingové účely vrátane profilovania (pokiaľ neexistujú iné dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami Zákazníkov).
12. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje sa môžu uchovávať po dobu používania webovej stránky (ale môžu byť vymazané tri roky po poslednej aktivite zákazníka v rámci internetového obchodu). Na marketingové aktivity, , ak sa kým zákazník nevznesie námietku údaje týkajú súborov cookie a podobných technológií, v závislosti od technických problémov a od toho, či boli tieto súbory vymazané v nastaveniach prehliadača/zariadenia (hoci vymazanie súborov nie je vždy to isté ako vymazanie osobných údajov získaných prostredníctvom týchto súborov, preto je možné vzniesť námietku).

Ak spracovanie osobných údajov podlieha súhlasu zákazníka, osobné údaje sa môžu spracovávať až do odvolania súhlasu.

V každom prípade:

a) Osobné údaje sa budú uchováva vtedy, keď zákon (napr. účtovné alebo daňové predpisy) bude Správcovi ukladať povinnosť ich spracúvať;

 

b) Osobné údaje budeme uchovávať dlhšie v prípade, ak by Klient mal voči Správcovi akékoľvek nároky, a to za účelom uplatnenia nárokov Správcu, prípadne uplatnenia alebo obrany proti nárokom tretích osôb, počas premlčacej doby stanovenej právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom.

 

V závislosti od rozsahu Osobných údajov a účelu ich spracúvania môžu byť uchovávané po rôznu dobu.

V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania Osobných údajov.

13. ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ

Správca údajov má technickú možnosť komunikovať so zákazníkom na diaľku (napr. e-mailom).

Obchodné informácie týkajúce sa správcu údajov alebo jeho spolupracujúcich subjektov (vrátane členov skupiny vitamin360.com) sa môžu zasielať len na základe súhlasu zákazníka, vrátane súhlasu s pravidlami služby zasielania noviniek.

14. SÚBORY COOKIE

I. Na čo sa vzťahujú súbory cookie?

Keďže súbory cookies (alebo funkcie podobné súborom cookie) používané správcom údajov zhromažďujú informácie o všetkých návštevníkoch webovej lokality vrátane aplikácie, nasledujúce ustanovenia týchto zásad sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré používajú webovú lokalitu, bez ohľadu na to, či zostávajú zákazníkmi (zadávajú objednávky, rezervujú produkty alebo si vedú účet) (ďalej len "návštevníci").

II. Aké technológie používame?

Webový obchod používa technológiu, ktorá má prístup k Vášmu počítaču alebo iným zariadeniam pripojeným k sieti (najmä prostredníctvom súborov cookie alebo súvisiacich riešení), aby Vám poskytol maximálny komfort pri používaní webového obchodu, slúžil na štatistické účely a prispôsobil prezentovaný reklamný obsah, partnerov správcu údajov a inzerentov záujmom návštevníka. Pri návšteve internetového obchodu sa môžu automaticky zhromažďovať údaje týkajúce sa online aktivity návštevníka.

Keďže správca môže používať aj riešenia s podobnými funkciami ako súbory cookies, nasledujúce ustanovenia týchto zásad sa primerane vzťahujú aj na tieto technológie.

 

III. Čo sú to "cookies"?

Súbor cookie je malá textová informácia odoslaná serverom a uložená na strane zariadenia návštevníka (zvyčajne na pevnom disku počítača alebo mobilného zariadenia), ktorá pomáha webovej lokalite prispôsobiť sa návykom návštevníka a zbierať štatistiky o webovej lokalite (napr. ktoré stránky návštevník navštívil, ktoré položky si stiahol), názov domény poskytovateľa internetových služieb alebo krajinu pôvodu návštevníka. Zhromažďujú súbory cookies osobné údaje zákazníkov?

Keď návštevník používa internetový obchod, súbory cookies sa používajú na identifikáciu prehliadača alebo zariadenia - súbory cookies môžu zhromažďovať akékoľvek informácie, ktoré zvyčajne nie sú osobnými údajmi (neumožňujú identifikáciu návštevníka). Niektoré informácie však môžu byť spojené s jednotlivcami v závislosti od ich obsahu a použitia, napríklad prepojením určitého správania s návštevníkom - napríklad prepojením s údajmi poskytnutými počas registrácie účtu v internetovom obchode. Tieto informácie sa považujú za osobné údaje. Informácie zozbierané pomocou súborov cookies, ktoré môžu byť spojené s jednotlivcom, sa riadia pravidlami o osobných údajoch uvedenými v týchto zásadách, najmä pokiaľ ide o práva dotknutej osoby. Informácie o informáciách zozbieraných prostredníctvom súborov cookies sú okrem iného k dispozícii aj v obsahu informačnej doložky, ktorá je viditeľná a ľahko prístupná počas prvej návštevy webovej stránky.

 

IV. Zhromažďujú "cookies" vaše osobné údaje?

V prípade, že návštevník používa internetový obchod, súbory "cookie"sa používajú na identifikáciu jeho prehliadača alebo zariadenia - môžu zhromažďovať všetky druhy informácií, ktoré spravidla nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu návštevníka). Niektoré informácie však v závislosti od ich obsahu a použitia môžu byť spojené s konkrétnou osobou - priradením určitého správania ku konkrétnemu Návštevníkovi, napr. prepojením s údajmi poskytnutými pri registrácii Účtu v Internetovom obchode - a tým sa môžu považovať za osobné údaje.

Vo vzťahu k informáciám zozbieraným prostredníctvom súborov cookie, ktoré môžu byť spojené s konkrétnou osobou, sa uplatňujú ustanovenia Zásad týkajúce sa osobných údajov, najmä pokiaľ ide o práva dotknutej osoby. Informácie o informáciách zozbieraných prostredníctvom súborov cookie sú okrem iného sprístupnené aj v obsahu informačnej doložky umiestnenej na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste počas prvej návštevy internetového obchodu.

 

V. Na akom právnom základe môžeme používať "cookies"?

Súbory cookie sa používajú na získavanie a ukladanie informácií na základe súhlasu návštevníka. Webové prehliadače alebo softvér nainštalovaný v počítači alebo inom zariadení pripojenom k sieti umožňujú predvolené ukladanie súborov cookie do týchto zariadení, a tým zhromažďujú informácie o návštevníkoch. Svoj súhlas s používaním technológie cookies (vrátane používania údajov tretími stranami) môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať (čo však môže mať za následok, že niektoré prvky webovej lokality nebudú fungovať správne) pomocou nastavení ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v nastaveniach vášho webového prehliadača alebo na stránke Nastavenia ochrany osobných údajov webovej lokality. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie, ktoré sa vykonávalo na základe súhlasu pred jeho odvolaním (podrobný opis odvolania súhlasu nájdete v nasledujúcich častiach týchto zásad). Spracovanie takto získaných údajov je založené na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa údajov - Prevádzkovateľ údajov chce poskytovať čo najkvalitnejší a najpersonalizovanejší obsah Návštevníkom v rámci svojich vlastných marketingových aktivít alebo v prípade partnerov, ktorí sa nepodieľajú na spracovaní osobných údajov Zákazníka, alebo v rámci marketingových aktivít súvisiacich s produktmi a službami svojich partnerov. Partneri správcu údajov môžu mať prístup k osobným údajom subjektu údajov len so súhlasom subjektu údajov.

 

VI. Na čo sa používajú súbory cookie-s?

Súbory cookie-s sa používajú predovšetkým na uľahčenie používania webovej lokality, napríklad tým, že si "zapamätajú" informácie, aby ich návštevník nemusel zakaždým zadávať znova, a na prispôsobenie obsahu vrátane reklamy individuálnym potrebám. Súbory cookie sa používajú aj na zlepšenie použiteľnosti a personalizácie webového obchodu vrátane prezentácie, vytvárania, udeľovania a realizácie reklám, ponúk alebo propagačných akcií (zliav), ktoré sú relevantné pre záujmy konkrétneho návštevníka (platí len v prípade, ak je návštevník plnoletý a dá na to súhlas).

Pomocou technológie cookies vo webovom obchode sa správca údajov môže dozvedieť o preferenciách návštevníka - napríklad analýzou toho, ako často návštevník navštevuje webový obchod. Analýza online správania nám pomáha pochopiť zvyky a očakávania návštevníkov a prispôsobiť sa ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii môžeme zobrazovať reklamy prispôsobené potrebám a záujmom návštevníkov (napríklad na základe nedávneho prehliadania v kategórii "vitamíny") a ponúkať lepšie propagačné akcie a prekvapenia dospelým osobám, ktoré s tým súhlasia.

Prostredníctvom súborov cookie správca údajov používa aj technológiu, ktorá umožňuje doručovanie reklám návštevníkom, ktorí navštívili webové sídlo prostredníctvom svojich webových stránok.

 

VII. Môže zákazník namietať proti používaniu informácií získaných zo súborov cookie?

Návštevník môže namietať proti činnostiam správcu na vyššie uvedené účely. Ak návštevník súhlasí so zasielaním reklám, ponúk alebo propagačných akcií (predaj) prispôsobených jeho preferenciám, súhlas môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

 

VIII. Aké "cookies" používame a sú škodlivé?

Súbory "cookie" používané v internetovom obchode nie sú škodlivé pre návštevníka ani pre ním používaný počítač/koncové zariadenie, preto ich neodporúčame používať v prehliadačoch. Internetový obchod používa dva typy súborov cookie: súbory cookie relácie, ktoré zostávajú uložené v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka, kým sa neodhlási z webovej stránky alebo nevypne softvér (webový prehliadač), a trvalé, ktoré zostávajú v zariadení návštevníka po dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich ručne neodstráni vo webovom prehliadači.

 

IX. Ako dlho sa budú uchovávať informácie zozbierané pomocou súborov cookie?

V závislosti predovšetkým od účelu a právneho základu spracovania osobných údajov zozbieraných prostredníctvom súborov "cookie" môžu byť tieto údaje uchovávané po určitý čas uvedený v bode 13. týchto zásad.

Osobné údaje získané zo súborov cookie návštevníka, ktorý nie je zákazníkom, budeme uchovávať dovtedy, kým návštevník nevznesie námietku. Prevádzkovateľ údajov môže vymazať osobné údaje, ak sa nepoužívajú na marketingové účely po dobu 3 rokov, pokiaľ zákon nevyžaduje, aby prevádzkovateľ údajov spracúval osobné údaje aj po uplynutí tejto doby.

Časť Osobných údajov môže byť uchovávaná dlhšie obdobie, ako je stanovené zákonom, najmä Občianskym zákonníkom, v prípade, že Návštevník má voči Prevádzkovateľovi akýkoľvek nárok, alebo aby si Prevádzkovateľ mohol uplatniť svoje nároky alebo sa brániť proti nárokom tretích strán.

V prípade nesúhlasu má prednosť pravidlo, ktoré umožňuje dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov.

15. KONTAKTUJTE NÁS

Správcu údajov môžete kedykoľvek kontaktovať zaslaním poštovej správy alebo e-mailu správcovi údajov na adresu uvedenú na začiatku týchto zásad alebo telefonicky na telefónne číslo uvedené na začiatku týchto zásad alebo na webovú stránku Facebooku.

S cieľom poskytnúť čo najlepšiu a najrýchlejšiu odpoveď a na štatistické účely správca vedie záznamy o dopytoch v súvislosti s postupmi vybavovania sťažností a dožiadaní týkajúcich sa úradných zásahov do uvedeného konta.  Adresy a údaje získané s týmto spôsobom sa nesmú použiť na inú komunikáciu ako na realizáciu aplikácie.

V prípade kontaktu so Správcom za účelom vykonania konkrétnych úkonov (napr. podanie sťažnosti prostredníctvom formulára) môže Správca opätovne požiadať osobu o poskytnutie údajov vrátane osobných údajov, napr. v podobe mena, priezviska, e-mailovej adresy a pod., aby potvrdil jej totožnosť a umožnil opätovný kontakt v danej problematike aby vedel vykonať požadovaný úkon. Poskytnutie týchto údajov nie sú povinné, ale môžu byť nevyhnutné na vykonanie činností alebo získanie informácií, ktoré danú osobu zaujímajú.

16. OCHRANA ÚDAJOV

Prevádzkovateľ s prihliadnutím na úroveň technických znalostí, náklady na realizáciu a povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziko porušenia práv alebo slobôd iných osôb a závažnosť hrozby uplatňuje primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, najmä na zabránenie tomu, aby sa údaje dostali do rúk neoprávnených osôb alebo aby sa spracúvali, menili, strácali, poškodzovali alebo ničili v rozpore s platnými právnymi predpismi. Poskytovanie informácií o technických a organizačných opatreniach zavedených na ochranu externého spracúvania môže narušiť ich účinnosť, a tým ohroziť primeranú ochranu osobných údajov.

Správca údajov používa okrem iného tieto technické opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu k osobným údajom prenášaným elektronickými prostriedkami a ich zmene:

 

 • Ochrana súboru údajov pred neoprávneným prístupom.
 • certifikát SSL na stránkach webového obchodu, na ktorých sa poskytujú osobné údaje.
 • Šifrovanie údajov, ktoré sú potrebné na to, aby niekto mohol používať funkcie webového obchodu.
 • Prístup k účtu je možný len po individuálnom prihlásení a zadaní hesla.
17. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Webový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky. Správca údajov odporúča svojim zákazníkom, aby si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov používané na iných webových stránkach. Tieto zásady sa vzťahujú len na činnosti správcu údajov.

18. ZMENA POLITIKY A DOPLNENIE PRAVIDIEL

Správca môže zmeniť tieto zásady okrem iných v nasledujúcich prípadoch:

 • zmeny záväzných predpisov, najmä v oblasti ochrany osobných údajov, telekomunikačného práva, služieb poskytovaných elektronicky a úpravy práv spotrebiteľov, ktoré majú vplyv na práva a povinnosti Prevádzkovateľa alebo práva a povinnosti dotknutej osoby;

 • vývoj funkcionality alebo Elektronických služieb diktovaný pokrokom internetových technológií vrátane aplikácie/implementácie nových technologických alebo technických riešení, ktoré majú vplyv na rozsah týchto Zásad.

Informáciu o zmenách Zásad Správca umiestňuje vždy ako súčasť Internetového obchodu a v Aplikácii. Pri každej zmene sa objaví nová verzia Zásad s novým dátumom.

Informácie o nákupe
1.PRÍRUČKA K WEBOVÉMU OBCHODU

Posledná aktualizácia: 28.06.2024.

Nasledujúce informácie Vám pomôžu zistiť, ako funguje náš online obchod. Vysvetlíme Vám najbežnejšie funkcie a možnosti a odpovieme na všetky Vaše otázky. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, chyby alebo pripomienky týkajúce sa nášho internetového obchodu, kontaktujte nás na jednom z kontaktných čísel našej zákazníckej podpory a naši pracovníci Vám radi pomôžu.

V prípade technických otázok alebo objednávky volajte na uvedené číslo:
+36 70 627 6030

Alebo nám pošlite e-mail:
info@vitamin360.com

 

2. POUŽÍVATEĽSKÉ KONTO

2.1. VYTVORTE SI KONTO


Vytvorenie konta na stránke vitamin360.com je jednoduché. Kliknite na svoju e-mailovú adresu alebo kliknite na "zaregistrovať sa alebo prihlásiť" alebo kliknite na "zaregistrovať sa teraz".

 

2.2. VÝHODY ÚČTU

Prečo sa oplatí registrácia do online obchodu? Pretože si môžete prispôsobiť svoje konto. Spríjemnite si nakupovanie a využite všetky skvelé funkcie zabudované v online obchode:

Novinky a špeciálne ponuky. Zaregistrujte sa a dostávajte e-maily o novinkách, špeciálnych ponukách, akciách, kupónoch a upozorneniach na nové produkty.

Vernostné body.

Za každý nákup produktu za plnú cenu Vám na konto pripíšeme vernostné body, ktoré môžete využiť pri ďalšej objednávke počas 1 roka. Uplatnite všetky body spolu alebo ich uplatnite na dopravu zdarma.

 

Rýchlejšie nakupovanie.

Uložte si fakturačné a dodacie údaje, aby ste si mohli rýchlejšie a jednoduchšie kúpiť svoje obľúbené produkty. Užite si bezproblémové nakupovanie!

 

História objednávok.

Získajte dôležité informácie o svojich objednávkach a sledujte ich až do ich doručenia. Kliknite na ikonu zeleného mužíka vpravo hore a potom kliknite na Objednávky.

 

Pridajte si produkty do obľúbených.

Našli ste produkt, ktorý sa Vám páči, a chcete ho neskôr nájsť jedným kliknutím? Do obľúbených položiek ho pridáte kliknutím na ikonu v tvare srdca na karte s údajmi o výrobku alebo na karte výrobku. Kliknite na ikonu zeleného mužíka v pravom hornom rohu a potom kliknite na položku Obľúbené.

 

Uloženie filtrov produktov.

Užitočná funkcia, ktorá umožňuje registrovaným a prihláseným používateľom uložiť predtým zadané filtre produktov, aby ich bolo možné kedykoľvek v budúcnosti opäť zobraziť jediným kliknutím. Kliknite na ikonu zeleného mužíka vpravo hore a potom na položku Uložené filtre.

 

Vyberte si darček.

Pri prekročení určitých finančných hodnôt sa na stránke nákupného košíka automaticky zobrazia voliteľné darčeky. Čím vyššia hodnota objednávky, tým väčší výber darčekov.

 

2.3. ÚPRAVA KONTA


Údaje o svojom účte môžete kedykoľvek jednoducho zmeniť. Ak chcete zmeniť svoje osobné údaje, kliknite na ikonu zeleného mužíka vpravo hore a potom kliknite na Upraviť údaje. Ak ste zabudli svoje heslo, kliknite na ikonu zeleného mužíka vpravo hore a potom kliknite na položku "Zabudol som heslo" pod čiernym tlačidlom "Enter".

 

2.4 MUSÍM SI NA NAKUPOVANIE NA WEBOVEJ STRÁNKE VYTVORIŤ KONTO?


Na nákup produktov si môžete vytvoriť účet, ale ak nechcete, nemusíte. Môžete si prezerať, prechádzať stránky a zadávať objednávky bez registrácie.

 

2.5. ZMENIL SOM SI ADRESU A E-MAILOVÚ ADRESU. AKO MÔŽEM ZMENIŤ ÚDAJE O SVOJOM ÚČTE?


Po prihlásení pomocou e-mailovej adresy a hesla môžete zmeniť údaje o svojom účte vrátane fakturačnej a dodacej adresy, e-mailovej adresy a hesla. Ak chcete zmeniť údaje o svojom účte, kliknite na ikonu zeleného mužíka v pravom hornom rohu a potom kliknite na položku Zmeniť údaje.

 

2.6. ZABUDOL SOM HESLO. ČO MÁM ROBIŤ?


Ak ste zabudli svoje heslo, kliknite na ikonu zeleného mužíka v pravom hornom rohu a potom kliknite na položku "Zabudol som heslo" pod čiernym tlačidlom "Prihlásiť sa". V zobrazenom vyskakovacom okne zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii na stránke, a potom kliknite na tlačidlo "Vyžiadať heslo". Postupujte podľa pokynov, kým nedostanete nové heslo e-mailom. Máte otázku? Kontaktujte nás e-mailom na adrese info@vitamin360.com.

 

2.7. AKO SA MÔŽEM ODHLÁSIŤ ZO SVOJHO ÚČTU?


Ak surfujete na internete na verejnom mieste, odhláste sa zo svojho konta skôr, ako opustíte počítač. Navigačná lišta v pravom hornom rohu vám umožní ľahko zistiť, či ste odhlásení.


AK STE PRIHLÁSENÍ:

Kliknite na ikonu zeleného mužíka v pravom hornom rohu a potom kliknite na položku "Odhlásiť sa".

 

3. VÝROBKY

3.1. AKO MÔŽEM NA STRÁNKE VYHĽADÁVAŤ PRODUKTY?


Na stránke vitamin360.com môžete produkty vyhľadávať dvoma spôsobmi: podľa kľúčového slova alebo pomocou odkazov v hlavnom menu v hornej časti stránky. Bez ohľadu na to, ktorú možnosť si vyberiete, budete mať k dispozícii veľa možností, aby ste našli to, čo hľadáte.


VYHĽADÁVANIE PODĽA KĽÚČOVÉHO SLOVA


Vyhľadávať môžete podľa kľúčových slov tak, že do vyhľadávacieho poľa v hornej časti stránky zadáte výrazy, ktoré chcete vyhľadať. Napríklad napíšte  do vyhladávača: "multivitamín" a zobrazia sa výsledky vyhľadávania. Vyhľadávanie môžete zúžiť výberom značky alebo ceny vo filtri produktov. Systém sa Vám pokúsi poskytnúť čo najpresnejšie výsledky pre Vaše kľúčové slovo a zobrazí odporúčané produkty, kategórie a súvisiace podstránky (napr. článok na blogu).


TIPY NA VYHĽADÁVANIE


Niekoľko tipov, ktoré Vám pomôžu spresniť vyhľadávanie a nájsť to, čo hľadáte:

 • Skontrolujte, či ste názov výrobku alebo hľadaný výraz zadali správne; nesprávne zadané výrazy sa nezhodujú alebo sa obmedzia.
 • Na efektívnejšie filtrovanie použite viac ako jedno slovo naraz, aby ste mohli ľahšie nájsť produkty. Ak chcete získať presnejší výsledok, zadajte napríklad "doplnok stravy" namiesto "železo - doplnok stravy".
 • Na zúženie existujúcich výsledkov vyhľadávania použite možnosti filtrovania, ako je značka alebo cena.

 

VYHLADÁVANIE PRODUKTOV


Prezrite si našu ponuku produktov nižšie:

 

 • Kliknite na kategórie, napríklad "Podpora zdravia".
 • Zúžte výber podľa konkrétnych kategórií, napríklad "Rybí olej".
 • Prezrite si zoznam produktov v našej sekcii "Všetky produkty" a použite filtre na ďalšie zúženie vyhľadávania.
 • Nakoniec vyberte nájdený produkt podľa kategórií.3.2. VÝROBOK, KTORÝ SOM SI CHCEL KÚPIŤ, NIE JE K DISPOZÍCII. ČO MÁM ROBIŤ?


Je nám ľúto, ale produkty, ktoré nie je možné objednať na stránke, nie sú momentálne k dispozícii. Budú však opäť k dispozícii a bude ich možné objednať hneď, ako sa objavia nové zásoby. Ak nechcete, aby Vám unikol návrat Vášho obľúbeného výrobku, zaregistrujte sa na stránke s údajmi o výrobku. Kliknite na tlačidlo "Upozorniť ma, keď bude opäť na sklade".

 

3.3. ČO OBSAHUJE STRÁNKA "KARTA S ÚDAJMI O VÝROBKU"?


"Karta údajov o výrobku" obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete o výrobku vedieť. Stránka s podrobnosťami o výrobku poskytuje tieto možnosti:

 • Informácie o cene v spodnej časti kariet výrobkov a po kliknutí na výrobok sa zobrazí technický list výrobku na pravej strane karty. Ak je výrobok práve v predaji, zobrazí sa aj trhová cena, jednotková cena a špeciálna cena.
 • Obrázky zobrazujú príslušný výrobok. Ak kliknete na obrázok, zobrazí sa vo väčšej veľkosti. Na obrázkoch nájdete tabuľku výživového zloženia výrobkov.
 • Popis produktu poskytuje podrobné informácie o produktoch. Najskôr sa zobrazí opis a pod ním ďalšie informácie o výrobku.
 • Naposledy pozerané produkty zobrazujú produkty, ktoré ste si už pozreli na našej stránke, uvedené vedľa seba.
 • V časti Súvisiace produkty nájdete produkty, ktoré môžu dopĺňať tie, ktoré ste hľadali.

 

3.4. NÁKUPNÝ KOŠÍK


Pri nákupe na stránke vitamin360.com sa produkty vložia do nákupného košíka. Nákupný košík sa nachádza v pravom hornom rohu. Nájdete tam produkty, ktoré chcete kúpiť - rovnako ako pri nakupovaní v obchode. Produkty v nákupnom košíku zostanú, kým ich nekúpite alebo neodstránite. Kliknutím na ikonu nákupného košíka v hornej časti stránky môžete v okne, ktoré sa zobrazí, vybrať možnosť "Pokladňa" alebo "Zobraziť košík". Tlačidlo "Zobraziť košík" poskytuje nasledujúce možnosti:

 • Prehľad objednávok. Tu si môžete prezrieť obsah nákupného košíka.
 • Môžete si zobraziť súhrn objednávky. Tu môžete vidieť rôzne náklady, zľavy a vernostné body za každý nákup.
 • Tu si môžete pozrieť podrobnosti svojej objednávky a množstvo, ktoré chcete zmeniť. Môžete to urobiť jednoducho zadaním množstva, ktoré chcete kúpiť, alebo kliknutím na ikony "+, -" a aktualizujte košík.
 • Odstrániť produkt z nákupného košíka. Kliknutím na ikonu "X" odstráňte produkt alebo zmeňte množstvo na nulu a kliknite na tlačidlo obnoviť.
 • Pokračovať v nakupovaní. Ak chcete pokračovať v nakupovaní na stránke vitamin360.com, kliknite na položky menu v hornej časti stránky alebo na vyhľadávacie pole a pokračujte v prehliadaní produktov, aby ste našli ďalšie produkty na stránke. K nákupnému košíku sa môžete kedykoľvek počas nákupu vrátiť kliknutím na ikonu "Nákupný košík".
 • Pokračujte do časti Pokladňa. Po dokončení a zakúpení produktov kliknite na tlačidlo "Objednať". Pokladňa je rýchla, jednoduchá a bezpečná.

 

3.5. ZADANIE OBJEDNÁVKY


Teraz ste pripravení dokončiť nákup.

 

VRACAJÚCI SA ZÁKAZNÍCI:


Prihlásenie


Prihláste sa pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla. Ak ste zabudli heslo, môžete požiadať o pripomenutie hesla. Vaša e-mailová adresa Vám umožní dostávať informácie o Vašej objednávke a bude slúžiť aj na identifikáciu Vášho účtu. Vaše konto obsahuje Vašu fakturačnú a dodávaciu adresu a poskytuje aj možnosti sledovania objednávok. Heslo zaručuje, že prístup k Vášmu kontu máte len Vy.


Potvrdenie alebo pridanie fakturačnej/dodacej adresy


Potvrďte svoju fakturačnú/odosielaciu adresu. Ak chcete pridať alebo zmeniť fakturačnú alebo dodávaciu adresu, vyplňte príslušné časti.

Výber spôsobu doručenia


Vyberte si spôsob doručenia.

Používanie kupónov a výber spôsobu platby


Tu si môžete vybrať spôsob platby. Ak máte propagačný alebo zľavový kupón, zadajte ho do poľa "Máte kupón?" a kliknite na "Uplatniť kupón". Vyberte si spôsob platby.

Dokončite svoju objednávku


Po zadaní všetkých údajov kliknite na tlačidlo "Objednať".

Fakturácia


Po dokončení platby sa na súhrnnej stránke zobrazí sa číslo objednávky a informácie o objednávke.

Vytlačte si faktúru a uložte údaje o objednávke. Tieto informácie môžete potrebovať pre svoju objednávku. Upozorňujeme, že po odoslaní objednávky ju nemožno zmeniť ani zrušiť.

 

NOVÉ ZÁKAZNÍCI:

Vytvorte si konto alebo zadajte si svoju objednávku ako hosť.


Ak označíte, že sa chcete zaregistrovať, Vaše konto sa vytvorí automaticky po odoslaní objednávky. Ak si nechcete vytvoriť konto, nechajte príslušnú časť prázdnu. Konto si budete môcť vytvoriť aj neskôr. Vaša e-mailová adresa Vám umožní dostávať informácie o Vašej objednávke a bude slúžiť aj na identifikáciu Vášho účtu. Vaše konto bude obsahovať Vašu fakturačnú a dodávaciu adresu, ako aj možnosti sledovania objednávky. Heslo zaručuje, že prístup k vášmu kontu budete mať len Vy.

Zadajte fakturačnú adresu podľa:


Zadajte svoju fakturačnú adresu. Vaše meno a fakturačné údaje by mali byť presne také, ako sú uvedené na výpise z kreditnej karty, aby sa proces schvaľovania nespomalil. Ak neplatíte kreditnou kartou, budeme Vás môcť kontaktovať s Vašou fakturačnou adresou, ak budeme mať akékoľvek otázky týkajúce sa Vašej objednávky.

Zadajte svoju dodávaciu adresu


Zadajte svoju dodaciu adresu. Ak sa Vaša dodacia adresa líši od fakturačnej adresy, môžete ju zadať tu.

Používanie kupónov a výber spôsobu platby


Tu si musíte vybrať spôsob platby. Ak máte propagačný alebo zľavový kupón, zadajte ho do poľa "Máte kupón?" a kliknite na "Uplatniť kupón". Vyberte si spôsob platby.

Dokončite svoju objednávku


Po zadaní všetkých údajov kliknite na tlačidlo "OBJEDNAŤ".

Fakturácia


Po dokončení platby sa na súhrnnej stránke zobrazí číslo Vašej objednávky a informácie o nej.

Vytlačte si faktúru a uložte údaje o objednávke. Tieto informácie môžete potrebovať pre svoju objednávku. Upozorňujeme, že po odoslaní objednávky ju nemožno zmeniť ani zrušiť.

Uloženie informácií o účte


Po vyplnení poľa "heslo" automaticky vytvoríme Vaše konto a stanete sa registrovaným používateľom. Vaše konto bude obsahovať Vašu fakturačnú a dodávaciu adresu, ako aj možnosti sledovania objednávky. Heslo zaručuje, že prístup k Vášmu kontu budete mať len Vy.

 

4. OBJEDNÁVKA

4.1. AKO MÔŽEM ZADAŤ OBJEDNÁVKU?

 1. Produkty môžete pridať do nákupného košíka kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka".
 2. Po pridaní všetkých produktov, ktoré chcete kúpiť, do nákupného košíka kliknite na tlačidlo "Pokladňa" na stránke nákupného košíka.
 3. Zadajte svoje fakturačné, dodacie a platobné údaje.
 4. Objednávku potvrďte kliknutím na tlačidlo "Uskutočniť objednávku" v dolnej časti stránky.

4.2 MÔŽEM ZMENIŤ SVOJU OBJEDNÁVKU PO JEJ ODOSLANÍ?


Snažíme sa Vašu objednávku spracovať čo najskôr. Vzhľadom na rýchlosť dodania nie je možné objednávku po jej odoslaní zmeniť.

 

4.3. MÔŽEM ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU PO JEJ ODOSLANÍ?


Snažíme sa vašu objednávku spracovať čo najskôr. Vzhľadom na rýchlosť doručenia nie je možné zrušiť objednávku po jej odoslaní.

 

4.4. KEDY MUSÍM ZAPLATIŤ ZA SVOJU OBJEDNÁVKU?


To závisí od spôsobu platby, ktorý si vyberiete. Ak ste si zvolili platbu na dobierku, musíte sumu zaplatiť pri doručení. Ak sa rozhodnete platiť kreditnou kartou, musíte zaplatiť po odoslaní objednávky a vyplnení údajov o kreditnej karte. V prípade platby vopred musíte previesť sumu na bankový účet uvedený v potvrdzujúcom e-maile (vašu objednávku začneme vybavovať až po prijatí sumy).

 

4.5. MÔŽEM SKONTROLOVAŤ HISTÓRIU SVOJICH OBJEDNÁVOK?


Áno. V hornej časti stránky kliknite na položku Moje konto. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a hesla. Potom si môžete zobraziť históriu svojich objednávok v časti "Objednávky".

 

4.6. BUDEM INFORMOVANÝ, AK SA VYSKYTNE PROBLÉM S MOJOU OBJEDNÁVKOU?


V prípade akýchkoľvek problémov s Vašou objednávkou Vás budeme okamžite kontaktovať e-mailom.

 

4.7. E-MAILOVÉ OZNÁMENIA O VAŠEJ OBJEDNÁVKE


Po odoslaní objednávky Vás budeme informovať e-mailom. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov:

Potvrdenie objednávky


Tento e-mail potvrdzuje prijatie vašej objednávky a obsahuje číslo Vašej objednávky. Tento e-mail si prosím ponechajte.

Potvrďte doručenie


Tento e-mail potvrdzuje, že Vaša objednávka bola doručená. V závislosti od objednaného produktu alebo ak ste si objednali viacero produktov a boli odoslané samostatne, môžete dostať viacero e-mailov. Dodacia lehota závisí od miesta dodania.

Dôležité oznámenie o vašej objednávke


Takýto e-mail môžete dostať z týchto dôvodov: ťažkosti pri spracovaní Vašej objednávky, nemožnosť doručenia na Vami zadanú adresu, duplicitné objednávky alebo zrušenie objednávky. Ak takýto e-mail dostanete, pošlite e-mail na adresu info@vitamin360.com a problém vyriešte.

 

4.8. KDE MÔŽEM SKONTROLOVAŤ STAV SVOJEJ OBJEDNÁVKY?


Stav svojej poslednej objednávky skontrolujete kliknutím na "Objednávky". Toto je najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako získať aktuálne informácie o Vašej objednávke na stránke vitamin360.com.

Keď kliknete na "Registrácia / Prihlásenie", stránka Vás požiada o prihlásenie pomocou Vašej e-mailovej adresy a hesla. Na stránke "Objednávky" budete mať prístup k podrobným informáciám o Vašich aktuálnych objednávkach, ako aj o Vašich predchádzajúcich objednávkach. Po odoslaní objednávky dostanete kód na sledovanie balíka. V závislosti od doručovateľskej spoločnosti sa pod sledovacím číslom zobrazí tlačidlo "Sledovať", na ktoré môžete kliknúť a skontrolovať stav doručenia.

 

4.9. STAV OBJEDNÁVKY


Stav objednávky je k dispozícii v časti "Predchádzajúce objednávky" ihneď po zadaní objednávky a automaticky sa aktualizuje v priebehu jej vybavovania.

 

4.10. AKÝ JE ROZDIEL MEDZI STAVOM OBJEDNÁVKY A SLEDOVANÍM?


Stav objednávky poskytuje spoločnosť vitamin360.com od momentu zadania objednávky až do jej odoslania zo skladu. Keď balík opustí náš sklad, informácie o jeho sledovaní poskytuje doručovateľská spoločnosť (napr. GLS) až do okamihu doručenia. Informácie o sledovaní sú k dispozícii v časti "Predchádzajúce objednávky".

 

4.11. SLEDOVANIE OBJEDNÁVKY


Sledovacie čísla sú okamžite priradené balíkom v našom sklade a sú zobrazené na webovej stránke spolu s informáciami o objednávke.

Pridanie zásielky do systému sledovania môže trvať až 3 pracovné dni po odoslaní.

To znamená, že aj keď bola Vaša zásielka odoslaná z nášho skladu a je na ceste na Vašu adresu, doručovateľská spoločnosť nemusí byť schopná poskytnúť informácie o zásielke až do 3 pracovných dní.

Objednávky zadané na stránke vitamin360.com doručujú rôzne doručovateľské spoločnosti rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu sa môže sledovanie zásielok v jednotlivých doručovateľských spoločnostiach líšiť.

 

4.12. STAV OBJEDNÁVKY


Stav objednávky sa dá ľahko zistiť.

Skontrolujte si e-maily


Pri nákupe musíte zadať svoju e-mailovú adresu, na ktorú Vám budú chodiť správy o Vašom balíku.

Navštívte webovú stránku


Prihláste sa a otvorte stránku "Objednávky". Ak ste zaregistrovaný na stránke vitamin360.com, na tejto stránke si môžete pozrieť svoje aktuálne a predchádzajúce objednávky. Na pravej strane uvidíte svoj aktuálny stav, ak ste stav zmenili, po nabehnutí myšou sa zobrazí ikona hodín.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vašej objednávky, pošlite nám e-mail na adresu info@vitamin360.com.

 

4.13. Z MOJEJ OBJEDNÁVKY CHÝBA PRODUKT. ČO MÁM ROBIŤ?

Ak v objednávke chýba produkt, skontrolujte si faktúru, či je v nej uvedený, alebo si skontrolujte e-maily s potvrdením objednávky, či v nej nie sú uvedené viaceré čísla balíkov.

 

4.14. KEDY BUDE MOJA OBJEDNÁVKA DORUČENÁ?


Položky budú odoslané do 1 až 10 pracovných dní v závislosti od miesta, kde si balík vyžiadate - okrem vojenských adries APO/FPO. Pracovné dni sú od pondelka do piatka okrem sviatkov.

 

4.15. ČO MÁM ROBIŤ, AK MI PRIŠIEL POŠKODENÁ ZÁSIELKA?

Keď vám príde zásielka, okamžite ju skontrolujte a uistite sa, že nebola poškodená počas prepravy. Dôkladne skontrolujte balenie a obsah. Na obale môžu byť drobné prepravné stopy, ale ak si myslíte, že došlo k poškodeniu, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

Ak je balík vážne poškodený, odmietnite ho prijať a kontaktujte náš zákaznícky servis prostredníctvom e-mailu na adrese info@vitamin360.com. V prípade poškodenia alebo straty kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom na e-mailovej adrese.

 

4.16. MOJA OBJEDNÁVKA BOLA REVIDOVANÁ. BUDE DORUČENÁ DNES?


Ak je potrebné vašu objednávku opraviť (najčastejšie z dôvodu zmeny faktúry alebo adresy), zásielku odošleme hneď po vyriešení problému. V tomto čase vás môžeme požiadať o ďalšie informácie.

 

4.17. ZMENIŤ ALEBO ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU


Môže sa stať, že náš systém objednávku alebo jej časť odmietne. Odmietnutie môže sa stať z nasledujúcich dôvodov:

 • Nastal problém so spracovaním platobných údajov.
 • Vyskytol sa problém pri dodaním tovaru.
 • Bola zadaná duplicitná objednávka.


Ak bola Vaša objednávka zamietnutá, dostanete e-mail s upozornením na dôvod zamietnutia. Odmietnuté položky nebudú vyúčtované.

Po kliknutí na tlačidlo "Uskutočniť objednávku" sa Vaša objednávka začne spracovávať a nebude možné ju zrušiť ani zmeniť.* Náš systém začne spracovávať a odosielať objednávky okamžite. Po prijatí balíka môžete vrátiť všetky položky, ktoré nepotrebujete.

* Poznámka: Objednávku môžete zrušiť len vtedy, ak dostanete e-mailom nasledujúcu správu:

Ak platobné údaje sú nesprávne, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@vitamin360.com a zrušte svoju objednávku.

 

5. CENY A SPôSOB PLATBY

5.1. KEDY SA MENIA PROPAGAČNÉ AKCIE A CENY NA WEBOVEJ STRÁNKE?


Akcie a ceny na webovej stránke sa môžu kedykoľvek zmeniť. Vráťte sa na stránku častu alebo požiadajte o oznámenie o propagačné ceny v katalógovom liste
produktu.

 

5.2. ČO ZNAMENÁ AKCIA "KÚP JEDEN, A DRUHY DOSTANEŠ ZA POLOVIČNÚ CENU"?


V rámci akcie si môžete vybrať a meniť všetky produkty. Akcia "zaplaťte jeden a druhý dostanete za polovičnú cenu" platí len obmedzený čas. Ak chcete získať
viac informácií, kliknite na propagačnú akciu v dolnej časti stránky.

 

5.3. AKÉ SPÔSOBY PLATBY MOŽNO POUŽIŤ?


Môžete použiť nasledujúce spôsoby platby:

 • Priamy bankový prevod (o podrobnostiach prevodu Vás budeme informovať e-mailom po odoslaní objednávky).
 • Môžete platiť bankovou kartou (Poskytovateľ platobných služieb Stripe)
 • Platba na dobierku (v SR, +1,5 EUR manipulačný poplatok)

 

5.4. ZAHŔŇA SUMA MOJEJ OBJEDNÁVKY DPH?


Aktuálna sadzba DPH závisí od cieľovej krajiny.

Sadzba dane sa zobrazí pri potvrdení objednávky. Účtované dane vychádzajú z aktuálnej sadzby dane. Sadzby DPH sa vždy vypočítavajú podľa platných pravidiel DPH.

 

5.5. UPLATNENIE ZLIAV A KUPÓNOV


Postup pri uplatňovaní zliav a kupónov:

 

  1. Na podstránke Doprava a platba na stránke Košík alebo Pokladňa zadajte príslušný kód do poľa "Kód kupónu".
  2. Pri zadávaní kódov dávajte pozor na veľké a malé písmená!
  3. Kliknite na tlačidlo "Uplatniť" alebo "Ďalej".


Ak je Vaša zľava platná, v súhrne objednávky sa zobrazí výška zľavy. Na jednu objednávku je možné použiť len jeden propagačný kód.

 

5.6. PLATBA BANKOVÝM PREVODOM


Po schválení objednávky Vám e-mailom zašleme údaje o bankovom prevode a bližšie informácie o možnostiach platby nájdete tu. Celú sumu vrátane bankových poplatkov musíte previesť do 5 pracovných dní. Ak platba nebude prijatá do 5 pracovných dní, Vaša objednávka bude zrušená. Upozorňujeme, že Vaša objednávka bude odoslaná až po potvrdení prijatia platby bankou, čo môže trvať 1-2 pracovné dni.

 

6. DOPRAVA

6.1. MEDZINÁRODNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA


Pozorne si prečítajte podmienky pre medzinárodné objednávky.

Dane sú zahrnuté v sume uvedenej pri nákupe. Za doručenie sa neplatia žiadne ďalšie poplatky.

Presná suma, ktorá Vám bude účtovaná, ktorá je uvedená pri nákupe.

Clo, dane a poplatky za doručenie sú zahrnuté v cene dodávky a sú na zodpovednosti kupujúceho.

 • Upozorňujeme, že doručenie mimo Európskej únie môže trvať dlhšie ako je priemer.
 • Ceny sú uvedené v USD, EUR, RON, PLN, CZK a HUF na stránke vitamin360.com. Ceny nezahŕňajú clo a poplatky za doručenie. Náklady na dopravu sa vypočítajú v časti nákupu.
 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej objednávky a žijete mimo Európskej únie, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@vitamin360.com.

 

VYHLÁSENIE


Nie je možnosť refundácie. V prípade predaja mimo Európskej únie je nákup konečný. Všetky riziká a zodpovednosť v tejto súvislosti preberá kupujúci mimo EÚ.

 

6.2. DOSTUPNOSŤ PRODUKTU


Všetky produkty na webovej stránke sú na sklade a pripravené na dodanie. Niektoré produkty však môžu byť dočasne nedostupné na dodanie pred určitým dátumom. Viac informácií nájdete v nižšie uvedených informáciách.

 

PRODUKTY NA SKLADE


Po zadaní objednávky bude objednávka okamžite zostavená. Po schválení platby a potvrdení dodacej adresy začneme odosielať objednané produkty.

Čas dodania závisí od spôsobu doručenia a adresy doručenia.

 

6.3. SPÔSOBY DODANIA TOVARU A CENY


Spôsob doručenia si musíte vybrať pri pokladni. Poplatok za doručenie závisí od objednaných produktov a zvoleného spôsobu doručenia. Pred dokončením objednávky systém automaticky vypočíta celkové náklady na dopravu v časti Pokladňa.

Pracovnými dňami sú pondelok až piatok okrem štátnych sviatkov v rámci Európskej únie.

 

6.4. PRAVIDLÁ A OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DORUČOVANIA


Objednávky sa odosielajú len v pracovné dni. Pracovnými dňami sú pondelok až piatok okrem štátnych sviatkov v rámci Európskej únie. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte zákaznícky servis prostredníctvom e-mailu info@vitamin360.com.

 

6.5. KEDY BUDE MÔJ BALÍK ODOSLANÝ?

Doručenie na domácu adresu: Objednávky zadané po 15:00 budú doručené do 2 pracovných dní. Výrobky objednané bankovým prevodom budú dodané po prijatí platby.

 

6.6. ODKIAĽ JE DODANIE TOVARU?


Dodanie tovaru sa uskutočňuje z Maďarska.

 

6.7. S AKÝM DOPRAVCOM PRACUJETE?


V našom internetovom obchode si môžete objednať dvoma spôsobmi:

 • GLS
 • Foxpost
 • UPS
 • Expressone

Na územie Slovenska:

 • Doručenie domov GLS

 

6.8. SÚ VÝROBKY POČAS PREPRAVY CHLADENÉ?


Naše výrobky sa skladujú v skladoch s kontrolovanou teplotou, ale počas prepravy sa nechladia.

 

6.9. AKO MÔŽEM URČIŤ PRESNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU PRE MEDZINÁRODNÉ OBJEDNÁVKY?


Medzinárodné ceny za dopravu nájdete v sekcii platby. Ak s cenou nesúhlasíte, môžete objednávku zrušiť.

 

6.10. AKÉ SÚ SPÔSOBY DORUČENIA? KOĽKO STOJÍ A AKO DLHO TRVÁ?

 

Kliknite sem pre naše podrobné ceny prepravy!

 

6.11. MÔŽU ZÁKAZNÍCI Z KRAJÍN MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE ZADÁVAŤ OBJEDNÁVKY NA WEBOVEJ STRÁNKE?


V súčasnosti je možné objednávky zadávať iba v rámci Európskej únie. Viac informácií nájdete vyššie alebo na stránke "Poplatky za doručenie", v prípade ďalších otázok nás kontaktujte na info@vitamin360.com.

 

6.12. BUDEM INFORMOVANÝ O DORUČENÍ MOJEJ OBJEDNÁVKY?

Vašu objednávku najprv potvrdíme e-mailom a potom Vás budeme informovať ďalším e-mailom o odoslaní objednávky.

 

6.13. MÔŽEM POŽIADAŤ O DORUČENIE NA INÚ AKO MOJU ADRESU?


Áno, v časti platby máte možnosť zadať inú fakturačnú a dodaciu adresu.

 

7. POLITIKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

7.1. POŠKODENÝ/NEÚPLNÝ VÝROBOK


Ak dostanete poškodený alebo neúplný výrobok, kontaktujte zákaznícky servis do 2 dní od jeho prijatia e-mailom na adrese info@vitamin360.com. Pripravte si číslo objednávky, ktoré nájdete v potvrdzujúcom e-maile. Náš zástupca zákazníckeho servisu môže potrebovať aj Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Spoločnosť Vitamin360.com urobí všetko pre to, aby zabezpečila rýchlu výmenu. Ak dôjde k poškodeniu balíka v dôsledku prepravy, vrátime Vám náklady na prepravu.

 

7.2. VRÁTENIE VÝROBKU


Nasledujúci popis obsahuje podrobné pokyny na vrátenie výrobku. Základné kroky sú zhrnuté v niekoľkých bodoch:

 • Pri vrátení sa odvolávajte na číslo svojej objednávky.
 • Ak je to možné, vráťte výrobok v pôvodnom obale.
 • Pri vrátení výrobku vždy použite pôvodný prepravný štítok, ak je to možné, a spolu s výrobkom uveďte číslo objednávky, fakturačné meno a adresu.
 • Na získanie plného kreditu musí byť výrobok vrátený neotvorený, v krabici, so všetkými dokladmi a príslušenstvom.
 • Náklady na vrátenie tovaru je potrebné uhradiť vopred. Platbu na dobierku nemôžeme akceptovať.

 

Adresa pre vrátenie zásielky:


Vitamin360 a.s.
6000 Kecskemét
Nap utca 1
Maďarsko


Uchovajte si prosím sledovacie číslo vráteného balíka, aby sme si mohli byť istí, že zásielka dorazila späť do skladu.


Vrátenie peňazí môžete očakávať do 30 dní od doručenia zásielky podľa spôsobu platby, ktorý ste si vybrali. Náklady na dopravu Vám vrátime aj v prípade, že dôvodom vrátenia je chyba výrobcu alebo dopravy.
Všeobecné zásady vrátenia peňazí sa nevzťahujú na všetky produkty.

 

7.3. ČO MÁM ROBIŤ, AK VÝROBOK PRÍDE POŠKODENÝ ALEBO NEKOMPLETNÝ?


Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že Váš balík dostanete v perfektnom stave. Môže sa však poškodiť pri preprave. V takýchto prípadoch sa budeme snažiť vymeniť výrobok čo najrýchlejšie. Ak ste dostali poškodený výrobok, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@vitamin360.com alebo nám zavolajte na číslo +36 70 627 6030. Uveďte svoje meno, číslo objednávky a číslo poškodeného výrobku, aby sme mohli výrobok čo najskôr vymeniť.

 

7.4. ČO MÁM ROBIŤ, AK DOSTANEM INÝ VÝROBOK?


Ak ste dostali iný výrobok, inej chuti, veľkosti alebo farby, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@vitamin360.com alebo nám zavolajte na číslo +36 70 627 6030. Uveďte svoje meno, číslo objednávky, názov výrobku, ktorý bol nesprávne dodaný, alebo čo ste mali dostať namiesto neho. Okamžite to skontrolujeme, zariadime vrátenie výrobku a namiesto neho Vám pošleme správny výrobok.

 

7.5. NA AKÚ ADRESU MÔŽEM VÝROBOK VRÁTIŤ?


Naša spiatočná adresa je:

Vitamin360 a.s.
6000 Kecskemét
Nap utca 1
Maďarsko

 

8. KUPÓNY, SYSTÉM VERNOSTNÝCH BODOV, PROPAGAČNÉ AKCIE A SÚŤAŽE

8.1. AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ KUPÓNY OD SPOLOČNOSTI VITAMIN360.COM?


Zadajte svoju e-mailovú adresu do políčka pre odber noviniek v dolnej časti webovej stránky, aby ste boli informovaní o akciách, a my Vám zašleme kód kupónu so 10% zľavou.

 

8.2. MÔJ KUPÓN NEFUNGUJE. ČO MÁM ROBIŤ?


Skontrolujte, či spĺňate podmienky nákupu alebo či je Váš kupón platný. Skontrolujte dátum skončenia platnosti kupónu.

 

8.3. AKO MÔŽEM UPLATNIŤ SI SVOJE KÓDY NA WEBOVEJ STRÁNKE?

V sekcií nákupného košíka môžete kuponkód zadať do políčka označeného "Uplatniť kupón" a kliknúť na tlačidlo "Overiť".

8.4. AKO FUNGUJE VERNOSTNÝ PROGRAM?

Viac informácií o našom vernostnom programe si môžete prečítať TU.